OGÓLNE WARUNKI UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG REKLAMOWYCH W SYSTEMIE AFILIACYJNYM

§ 1 DEFINICJE

 1. Użyte w niniejszych ogólnych warunkach umowy o świadczenie usług w systemie afiliacyjnym zwroty będą miały następujące znaczenie:
  1. BETFAN” – oznacza BETFAN Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Śmiałej 26 (kod: 01-523), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego - pod numerem KRS 0000727637, REGON 369967041, NIP 525274132, będącą podmiotem urządzającym zakłady wzajemne w Internecie na stronie internetowej www.betfan.pl na podstawie decyzji z dnia 29 października 2018 r. wydanej przez Ministra Finansów (sygn. akt: PS4.6831.3.2018);
  2. Gracz” – oznacza osobę fizyczną, która na skutek przekierowania ze Strony Partnera lub skorzystania z indywidualnie przypisanego do Partnera kodu promocyjnego dokona skutecznej rejestracji na Stronie BETFAN i będzie zawierać zakłady wzajemne w BETFAN;
  3. Konto Partnera” – indywidualne konto Partnera na Platformie dostępne po zawarciu przez Partnera umowy o świadczenie Usług na podstawie niniejszego OWU;
  4. Partner” – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą działalność gospodarczą, która posiada odpowiedni tytuł prawny do administrowania jedną lub większą liczbą stron internetowych, w tym jest uprawniona do zamieszczania treści reklamowych oraz obsługi stron internetowych na których zamieszczać będzie reklamy zakładów wzajemnych BETFAN wraz z banerami linkującymi do strony internetowej www.betfan.pl zgodnie z niniejszymi OWU;
  5. Platforma” – oznacza platformę afiliacyjną dostępną na stronie internetowej http://affiliates-solutions.com;
  6. Podstawa Wynagrodzenia” – oznacza sumę zysku netto BETFAN, obliczoną jako przychód BETFAN z danego Gracza (sumę stawek obstawionych przez Gracza w danym miesiącu kalendarzowym) pomniejszony o kwoty wypłaconych Graczowi wygranych, kwoty tzw. „zwrotów” czyli zakładów rozliczonych po kursie 1,0 lub w ramach „cashoutu” – na zasadach wskazanych w Regulaminie Zakładów Wzajemnych BETFAN, kwoty należności podatkowych (w tym podatku od gier), kwoty odpowiadające wysokości przyznanych bonusów na rzecz Gracza, które zostały przeniesione na saldo główne z salda bonusowego oraz kwoty strat poniesionych przez BETFAN z danego Gracza poniesionych w poprzednich miesięcznych okresach rozliczeniowych;
  7. OWU” – oznacza niniejsze ogólne warunki Umowy;
  8. Strona BETFAN” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem www.betfan.pl;
  9. UGH” – oznacza ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.);
  10. Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług reklamowych na rzecz BETFAN w systemie afiliacyjnym, której zapisy uregulowane są w niniejszym OWU i ewentualnych szczególnych warunkach Umowy;
  11. Usługi” – oznaczają działania podejmowane przez Partnera polegające na umieszczaniu na Stronie Partnera reklamy zakładów wzajemnych BETFAN, w szczególności w postaci bannerów zawierających aktywne linki przekierowujące do Strony BETFAN, aktywnym udziale w rozwoju profili BETFAN na portalach społecznościowych oraz inne uzgodnione z BETFAN czynności z zakresu reklamy zakładów wzajemnych zgodne z wymogami UGH;
  12. UGH” – oznacza ustawę z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 847 z późn. zm.);
  13. Wynagrodzenie” – oznacza wynagrodzenie prowizyjne brutto wypłacane przez BETFAN na rzecz Partnera z tytułu świadczenia Usług zgodnie z OWU w wysokości określonej zgodnie z zasadami określonymi w OWU;

§ 2 ZAWARCIE I PRZEDMIOT UMOWY

 1. BETFAN jest zainteresowany zintensyfikowaniem działań marketingowych w Internecie, w tym zapewnieniem obecności materiałów reklamowych BETFAN na stronach internetowych o tematyce sportowej, bukmacherskiej, rozrywkowej, informacyjnej lub pokrewnej.
 2. Partner wyraża zainteresowanie nawiązaniem z BETFAN stałej współpracy, polegającej na zlecaniu przez BETFAN Partnerowi świadczenia Usług na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych OWU.
 3. W celu nawiązania współpracy oraz zawarcia Umowy, Partner zobowiązany jest do wypełnienia formularza dostępnego na Platformie oraz zaakceptowania OWU poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 4. Partner zobowiązuje się uzupełnić wszelkie wymagane w formularzu dane, w tym w szczególności: nazwa użytkownika, adres każdej Strony Partnera, adres e-mail, nazwa firmy, NIP, imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres prowadzenia działalności, numer telefonu, numer konta bankowego, na które będzie wypłacane Wynagrodzenie. Poprawne wypełnienie wszystkich danych formularza jest warunkiem koniecznym współpracy.
 5. Akceptacja OWU oznacza zobowiązanie Partnera do przestrzegania warunków OWU oraz wyrażenie woli zawarcia z BETFAN Umowy.
 6. Po przesłaniu formularza, Partner otrzyma automatyczne potwierdzenie przyjęcia wniosku o zawarcie Umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. W terminie 7 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza, Partner otrzyma od BETFAN pocztą elektroniczną informację o pozytywnym lub negatywnym rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w zdaniu poprzednim. Umowa uważana jest za zawartą w chwili otrzymania przez Partnera informacji o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku.
 8. Z chwilą zawarcia Umowy, Partner uzyskuje dostęp do Konta Partnera, za pośrednictwem którego wyświetlane są informacje związane z wykonywaniem Umowy, w tym:
  1. narzędzi marketingowych, w tym zestawienia banerów reklamowych, linków tekstowych, kodów promocyjnych,
  2. zmiany ustawień Konta Partnera, edycji danych oraz resetu hasła,
  3. raportów płatności i zysku,
  4. opcji kontaktu z przedstawicielem BETFAN za pośrednictwem wiadomości tekstowej.

§ 3 ZASADY WYKONYWANIA USŁUG

 1. Partner oświadcza, iż zapoznał się z art. 29 oraz 29b UGH i jest świadomy ograniczeń w zakresie reklamy zakładów bukmacherskich oraz zakazu promocji zakładów bukmacherskich i zobowiązuje się do uwzględniania tych ograniczeń podczas realizacji Usług.
 2. Strony oświadczają, że zlecana Partnerowi reklama zakładów wzajemnych BETFAN:
  1. nie będzie kierowana do małoletnich, nie przedstawia osób małoletnich i nie odbywa się przy udziale małoletnich;
  2. nie łączy urządzania gier lub uczestniczenia w grach ze sprawnością fizyczną, intelektualną bądź szansą na uzyskanie łatwej wygranej;
  3. nie zawiera stwierdzeń, że udział w grach hazardowych ma relaksujący, uspokajający skutek lub jest sposobem rozwiązywania konfliktów osobistych lub problemów finansowych;
  4. nie przedstawia powstrzymywania się lub umiarkowanego uczestniczenia w grach w negatywny sposób;
  5. nie zachęca do uiszczania wyższych stawek jako czynnika zwiększającego szansę na wygraną;
  6. nie wywołuje skojarzeń z: atrakcyjnością seksualną, relaksem lub wypoczynkiem, nauką lub pracą, sukcesem zawodowym, życiowym lub finansowym.
 3. Strony oświadczają, że w treściach reklamowych zamieszczonych na Stronach, będzie umieszczony komunikat o:
  1. konsekwencjach udziału w nielegalnych grach hazardowych;
  2. ryzyku związanym z hazardem;
  3. posiadaniu przez BETFAN zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych.
 4. BETFAN udostępni na Platformie materiały niezbędne przy realizacji Usług, w tym logotyp BETFAN, do pobrania przez Partnera i umieszczenia na Stronie Partnera. Niezależnie od publikacji innych materiałów reklamowych BETFAN, w okresie współpracy Partner jest zobowiązany do umieszczenia na stronie głównej każdej zgłoszonej Strony Partnera logotypu BETFAN wraz z komunikatem, o którym mowa w ust. 3 powyżej.
 5. W ramach wykonywania Usług, Partner będzie uprawniony do przygotowywania własnych materiałów reklamowych z wykorzystaniem materiałów udostępnionych zgodnie z ust. 4 powyżej. Publikacja takich materiałów wymaga uprzedniej zgody BETFAN wyrażonej na piśmie lub w formie korespondencji elektronicznej. Powyższe dotyczy również udostępniania przez Partnera na Stronie Partnera promocji dedykowanych dla nowych i obecnych Graczy.
 6. Partner zobowiązuje się usunąć ze Strony Partnera publikacje reklamowe na każde żądanie BETFAN, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 24 godzin od otrzymania wezwania w jakiejkolwiek formie – pisemnej, elektronicznej lub telefonicznej, niezależnie od tego, czy dana publikacja była wcześniej zatwierdzona zgodnie z ust. 5 powyżej.
 7. Partner ponosi pełną odpowiedzialność prawną (w tym odpowiedzialność odszkodowawczą do wysokości pełnej szkody) za działanie niezgodne z § 3 ust. 1-3 powyżej, a także sprzeczne z uzgodnieniami z BETFAN, jak również za brak niezwłocznego usunięcia publikacji reklamowych na żądanie BETFAN zgodnie z ust. 6 powyżej.
 8. Partner jest wyłącznie odpowiedzialny za treści publikowane na Stronie Partnera oraz za administrowanie Stroną Partnera zgodnie z wymogami prawa. Partner zobowiązuje się powiadomić BETFAN o planie wprowadzenia strategicznych zmian na Stronie Partnera, nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem takich zmian.
 9. Strony zobowiązują się do wzajemnego poszanowania i honorowania swych interesów, a także powiadamiania się o wszelkich okolicznościach mających istotne znaczenie dla wykonania Umowy.
 10. Partner zobowiązuje się nie prowadzić działań reklamowych i/lub promocyjnych w Internecie wykorzystując SEM (Search Engine Marketing) w oparciu o wyszukiwarki internetowe, w celu uzyskania jak najlepszych pozycji Strony Partnera w płatnych wynikach wyszukiwania, wykorzystując nazwę własną BETFAN lub słowa lub frazy kluczowe lub ich kombinacje tzw. 3„branded keywords”, zawierające słowo „betfan” lub słowa pokrewne lub kojarzące się z BETFAN, np. „nie grasz, nie wygrasz”. Powyższe zobowiązanie obejmuje także wykorzystywanie słów wskazanych w zdaniu poprzednim w jakiejkolwiek komunikacji reklamowej i/lub promocyjnej (w tym w kodach promocyjnych), która nie stanowi wykonania Umowy.
 11. W przypadku uznania przez BETFAN, iż Partner narusza zapisy ust. 10 powyżej, BETFAN będzie uprawniony do otrzymania od Partnera kary umownej w wysokości 500 zł za każdy przypadek naruszenia i/lub rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, zgodnie z § 5 ust. 4 lit. d). Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez BETFAN odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 4 WYNAGRODZENIE

 1. W zamian za wykonywanie Usług zgodnie z OWU, Partnerowi będzie przysługiwać Wynagrodzenie stanowiące od 20% Podstawy Wynagrodzenia.
 2. Strony przyjmują miesięczny okres rozliczeniowy, pokrywający się z miesiącem kalendarzowym, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. Pierwszy okres rozliczeniowy zakończy się z upływem pierwszego pełnego miesiąca kalendarzowego obowiązywania Umowy.
 3. Partner posiada stały wgląd w wysokość naliczonego Wynagrodzenia na Koncie Partnera na Platformie z tym zastrzeżeniem, że Partner uzyskuje wyłącznie zbiorczą informację o sumie Wynagrodzenia na dany dzień, bez możliwości uzyskania informacji o zysku wygenerowanym przez konkretnego Gracza.
 4. W przypadku gdy w danym okresie rozliczeniowym, Podstawa Wynagrodzenia będzie kwotą ujemną (BETFAN poniesie stratę w związku z aktywnością Graczy Partnera), Partner nie otrzyma Wynagrodzenia, a strata wygenerowana przez Graczy Partnera zostanie (i) odliczona od Podstawy Wynagrodzenia w kolejnym okresie rozliczeniowym lub (ii) doliczona do straty poniesionej w kolejnym okresie rozliczeniowym.
 5. Partner będzie miał prawo wystawić fakturę w przypadku, gdy Wynagrodzenie obliczone zgodnie z ust. 1 wyniesie co najmniej 300 zł brutto, z tym że nie częściej niż wynika to z długości okresu rozliczeniowego wskazanego w ust. 2 powyżej.
 6. Zapłata Wynagrodzenia nastąpi w terminie 14 dni od otrzymania przez BETFAN prawidłowo wystawionej przez Partnera faktury. Wartość Wynagrodzenia wskazana w ust. 1 powyżej stanowi kwotę brutto, zawierającą wszelkie dodatkowe opłaty, podatki (w tym VAT oraz podatek u źródła), należności itp., których Partner może być płatnikiem.
 7. W przypadku gdy Partner jest podmiotem zarejestrowanym w innym kraju niż Polska, Partner jest zobowiązany do przekazania BETFAN, w terminie 3 dni od daty akceptacji OWU, aktualnego oryginału świadectwa wydanego przez właściwe organy podatkowe kraju rejestracji, potwierdzającego, że Partner jest rezydentem podatkowym tego kraju, zgodnie z postanowieniami odpowiedniej umowy międzynarodowej o unikaniu podwójnego opodatkowania. W przypadku gdy Partner nie dostarczy aktualnego i oryginalnego certyfikatu rezydencji podatkowej lub nie przedstawi nowego certyfikatu po wygaśnięciu ważności poprzedniego, BETFAN potrąci z Wynagrodzenia również podatek u źródła przewidziany aktualnymi przepisami podatkowymi.
 8. BETFAN ma prawo monitorować i weryfikować działania Graczy Partnera na Stronie BETFAN pod kątem możliwych oszustw lub naruszeń. W przypadku uzasadnionego podejrzenia próby oszustwa lub innego naruszenia, BETFAN jest uprawniony do wstrzymania wypłaty Wynagrodzenia Partnera do czasu wyjaśnienia sprawy.
 9. BETFAN ma prawo odmówić wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego, jeśli partner w danym okresie rozliczeniowym nie prowadził działań promocyjnych na rzecz BETFAN lub działania te wpływały negatywnie na wizerunek bukmachera.

§ 5 CZAS OBOWIĄZYWANIA UMOWY

 1. Umowa zawarta zostaje na czas nieoznaczony.
 2. Każda ze Stron może rozwiązać Umowę z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. BETFAN przysługuje prawo rozwiązania umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli:
  1. Partner naruszy postanowienia OWU;
  2. Partner naruszy przepisy UGH w jakimkolwiek zakresie;
  3. Strona Partnera zawiera treści nieodpowiednie w kontekście zawartej umowy o świadczenie Usług,
  4. Partner wstrzyma albo zakończy promocję lub jego działania będą niekorzystnie wpływały na wizerunek BETFAN
  5. Partner naruszy zobowiązanie, o którym mowa w § 3 ust. 10 OWU;
  6. W okresie 3 (trzech) kolejnych miesięcy kalendarzowych, Partner nie nabył prawa do Wynagrodzenia, o którym mowa w § 4;
  7. Partner naruszy zobowiązanie, o którym mowa w § 3 ust. 5 OWU. W takim przypadku, BETFAN, niezależnie od uprawnienia do rozwiązania Umowy, będzie uprawniony do otrzymania od Partnera kwoty 10.000 zł tytułem kary umownej za prowadzenie reklamy i/lub promocji BETFAN bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody BETFAN. Zapłata kary umownej nie wyklucza możliwości dochodzenia przez BETFAN odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, do pełnej wysokości szkody oraz utraconych korzyści.
 4. Oświadczenie woli o rozwiązaniu Umowy w trybie wskazanym w ust. 2-3 powyżej wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Z chwilą doręczenia oświadczenia BETFAN o rozwiązaniu Umowy, o którym mowa w ust. 3, Partner traci dostęp do Konta Partnera. W pozostałych przypadkach wypowiedzenia Umowy, Partner zachowuje dostęp do Konta Partnera przez okres 30 dni od dnia doręczenia wypowiedzenia Umowy.
 6. BETFAN zastrzega sobie prawo wstrzymania końcowej płatności Wynagrodzenia przez uzasadniony okres czasu, nie dłuższy niż 60 dni, aby zapewnić wypłatę poprawnej kwoty wynagrodzenia Partnera.

§ 6 PRAWA AUTORSKIE

 1. BETFAN oświadcza, że posiada tytuł prawny do korzystania z materiałów reklamowych umieszczanych przez BETFAN na Platformie, w tym prawa do logotypu BETFAN.
 2. BETFAN niniejszym udziela Partnerowi licencji niewyłącznej do korzystania z materiałów reklamowych przez okres obowiązywania Umowy na polu eksploatacji obejmującym Stronę Partnera.
 3. BETFAN nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieuzgodnionych z BETFAN działań Partnera, zarówno w zakresie wykonywania Umowy, jak i w zakresie wprowadzania zmian do materiałów, o których mowa w ust. 1.

§ 7 CESJA, POTRĄCENIA

 1. Partner wyraża niniejszym zgodę na dokonanie przez BETFAN cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszych OWU na rzecz osoby trzeciej.
 2. Partner nie jest uprawniony do dokonania cesji praw wynikających z niniejszych OWU na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej zgody BETFAN, udzielonej na piśmie pod rygorem nieważności.
 3. Partner niniejszym upoważnia BETFAN do dokonywania potrąceń z przysługującego Partnerowi Wynagrodzenia na poczet spłaty wierzytelności BETFAN wynikających z Umowy, w szczególności kwot należnych BETFAN kar umownych.

§ 8 POUFNOŚĆ

 1. Każda ze stron zobowiązuje się do zachowania tajemnicy co do wszystkich informacji otrzymanych w ramach wykonywania Umowy, niezależnie od miejsca, czasu, sposobu i formy ich przekazania lub udostępnienia drugiej stronie, a w szczególności: (i) wszelkich informacji dotyczących BETFAN; (ii) wszelkich informacji o charakterze technicznym, technologicznym, naukowym, handlowym oraz organizacyjnym, w tym informacji zawartych w ofertach, raportach, umowach lub innych dokumentach, niezależnie od tego, czy zostały formalnie oznaczone jako poufne zwane dalej („Informacjami Poufnymi”).
 2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie dotyczy (i) informacji powszechnie znanych (lub jawnych z natury), (ii) przypadków, w których ujawnienie określonych informacji i dokumentów wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawa lub odpowiednie instytucje państwowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku ujawnienia Informacji Poufnych na podstawie ppkt (ii), Partner powiadomi BETFAN przed ujawnieniem Informacji Poufnych, a jeżeli z przepisów prawa będzie wynikać zakaz takiego ujawnienia, niezwłocznie po ujawnieniu.
 3. Obowiązek zachowania poufności i niekorzystania z Informacji Poufnych jest nieograniczony w czasie i obowiązuje niezależnie od rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy.

§ 9 ADRESY STRON, KORESPONDENCJA

 1. Wszelka korespondencja między stronami, dotycząca wykonywania Umowy będzie kierowana na następujące adresy:
  BETFAN: BETFAN Sp. z o.o., ul.Śmiała 26, 01-523 Warszawa, tel: +48 724 545 410
  Partner: [dane dostępne na Koncie Partnera].
 2. O każdorazowej zmianie adresu lub danych, strony będą się nawzajem powiadamiać przez Platformę lub na piśmie, bez konieczności zmiany Umowy. W przypadku uchybienia powyższemu obowiązkowi przez stronę, pismo lub e-mail wysłane na jej ostatni znany adres będzie uznane za doręczone. W przypadku korespondencji pisemnej za dzień doręczenia uważa się dzień pierwszej próby doręczenia pisma.
 3. W przypadku odmowy przez stronę odbioru pisemnej korespondencji nadanej na jej adres ustalony zgodnie z Umową lub niepodjęcia takiej korespondencji w terminie, korespondencję uważa się za doręczoną skutecznie, odpowiednio w dacie odmowy odbioru korespondencji przez stronę lub w dacie, w której upłynęło 14 dni od daty nadania przedmiotowej korespondencji przez drugą stronę.

§ 10 KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Partnera jest BETFAN Sp. z o.o. , kontakt wskazany został w § 9 ust. 1 OWU.
 2. Dane osobowe Partnera będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) („RODO”), tj.: a) w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w zakresie podjęcia działań przed zawarciem umowy lub realizowania Umowy zgodnie z OWU), w związku z korzystaniem z Platformy lub usług wymagających autoryzacji poprzez utworzenie Konta Partnera; b) w celu wykonania przez BETFAN prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne; c) w związku z prawnie uzasadnionym interesem BETFAN na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO.
 3. W niektórych sytuacjach BETFAN ma prawo przekazywać dane osobowe Partnera innym podmiotom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej Umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na BETFAN lub do zrealizowania celu przetwarzania.
 4. Dane osobowe Partnera będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej Umowy, przy czym nie krócej niż do przedawnienia roszczeń lub obowiązków archiwizacyjnych wynikających z UGH.
 5. Partnerowi przysługuje prawo żądania od BETFAN dostępu do danych osobowych Partnera, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych. Żądanie można złożyć osobiście, korespondencyjnie, telefonicznie, za pośrednictwem adresu e-mail.
 6. Podanie danych osobowych przez Partnera jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji Umowy, a niepodanie danych osobowych uniemożliwi realizację Umowy.
 7. Cofnięcie zgody oznaczać będzie wypowiedzenie Umowy , o którym mowa w § 5 ust. 2 OWU.
 8. W stosunku do Partnera będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Dla wszystkich spraw wynikających z niniejszych OWU, w tym związanych z wykonywaniem Umowy właściwe jest prawo polskie.
 2. W zakresie nieuregulowanym w OWU stosuje się przepisy kodeksu cywilnego, zwłaszcza dotyczące umowy o świadczenie usług oraz UGH.
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień OWU okaże się nieważne bądź bezskuteczne, nie spowoduje to unieważnienia całej Umowy na podstawie art. 58 § 3 k. c. W takiej sytuacji strony dołożą wszelkich starań, aby zastąpić postanowienie uznane za nieważne lub nieskuteczne, postanowieniem ważnym i skutecznym, najbliższym pierwotnej intencji stron.
 4. BETFAN zastrzega prawo do zmiany OWU poprzez opublikowanie zmienionych OWU na Platformie, co najmniej na 3 dni przed wejściem w życie zmienionych OWU. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian, Partner może rozwiązać Umowę zgodnie z § 5 ust. 2 OWU. Zmienione OWU obowiązują wszystkich Partnerów i zastępują niniejsze OWU wraz z wejściem w życie.
 5. Wszelkie spory wynikające na tle stosowania niniejszych OWU, w tym związane z wykonywaniem Umowy, będą rozstrzygane przez strony w pierwszej kolejności polubownie, a następnie będą rozpoznawane przez sąd powszechny dla m.st. Warszawy.
 6. OWU wchodzą w życie i obowiązują od dnia 22.01.2021 r.